19/10/2020

Persian papers

JHZ106271064262600 JHZ106751087759800 JHZ106761087759800 JHZ106781087759800 JHZ106791087759800 JHZ106881095798600 JHZ106901095798600 JHZ106911095798600 JHZ106911095798600_2 JHZ106921095798600 JHZ107001103574600 JHZ107011103574600 JHZ107091127421000 JHZ107121127421000 JHZ107131127421000 JHZ107161127421000 JHZ107231111350600 JHZ107251111350600 JHZ107261111350600 JHZ107311111350600 JHZ107341119382200 JHZ107361119382200 JHZ107381119382200 JHZ107401119382200 JHZ108021072038600 JHZ123061148243400 […]
19/10/2020

مقالات فارسی

صدا در معماریChenani2_M D Talebzadeh final paper LakzaeiSaharaei_M D Talebzadeh بهترین نور نور طبیعی از عوامل موثر بر دکوراسیون داخلی در هر فضایی محسوب می شود
19/10/2020

مقالات فارسی

CFA29FD4404C اصول مقدماتی تهویه مطبوع جدول دفعات تعویض هوا
19/10/2020

مقالات معماری

19143471937264196072419729071977460198248421327122212034226162222750312317338232130023550932358508243284524400062440471244047624405052781705agurati.com-article-رفتار_حرارتی_مصالح_نمای_ساختمان pre_co_prj.1688.205 Presentation1 shahrsazionline8561-1 UploadFile_5115
19/10/2020

مقالات معماری

19 54d228200cf25ba0f0426ce9 150-157 5000131161-5000218173-1-PB ANZAScA2006_Nicolo-Del-Castillo arts-04-00034 blogs.lse.ac.uk-Book_Review_The_Greening_of_Architecture_A_Critical_History_and_Survey_of_Contemporary_Sustainable_Ar IJETAE_0214_04 Odile Schwarz-Herion, Abdelnaser Omran (eds.)-Strategies Towards the New Sustainability Paradigm_ Managing the Great Transition to Sustainable Global Democracy-Springer […]
19/10/2020

مقالات معماری 2

2368340372986237960533969561402559143913861502ISC161838ISC165696 (1)ISC165696ISC169224ISC573455ISC585303ISC628873 (1)ISC628873ISC771468ISC818636JHZ19039120345300001 19 54d228200cf25ba0f0426ce9 5000131161-5000218173-1-PB ANZAScA2006_Nicolo-Del-Castillo arts-04-00034 blogs.lse.ac.uk-Book_Review_The_Greening_of_Architecture_A_Critical_History_and_Survey_of_Contemporary_Sustainable_Ar Odile Schwarz-Herion, Abdelnaser Omran (eds.)-Strategies Towards the New Sustainability Paradigm_ Managing the Great Transition to Sustainable Global […]
19/10/2020

3766499 1400272 1709491 1738804 1920197 2248178 2334261 2336080 2355093 2358568 2363390 3241709 3242433 3602980 3655559 3749936 3751511 3755061 (1) 3755061 3757305 3759176 3763870 3764824 3766187 3766499 […]
19/10/2020

مقالات پایدار

01 (11) 128021_معماري با نگاهی به زمین 2368340 3729862 3796053 3799102 3969561 4025591 43913861502 6014813900107 bam-sab_904 cbxcfhbxfhb (2) GhoolAbad Yazd General Articles بادگير هاي يزد و […]
19/10/2020

مقالات پایدار 2

1640091 2337490 2351602 3241455 3311229 3763761